Zmeny v spoločnosti

Kompletné zmeny vrátane súdneho poplatku

Vypracujeme pre Vás všetky potrebné dokumenty v zmysle Vami vymienených zmien v spoločnosti a zariadime zápis predmetných zmien do obchodného registra a následné ohlásenie zmien na príslušné úrady štátnej správy. Začínajúca cena jednej zmeny je 89 € vrátane súdneho poplatku (cena je závislá od jej charakteru). V prípade, že požadujete vykonať viac ako jednu zmenu v spoločnosti, tak za každú ďalšiu zmenu platíte už iba 19 €.

Ponúkaný typ zmien:


Obchodné meno


Obchodné meno ako názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony v rámci podnikania, je hlavným rozpoznávacím znakom podnikateľa od iných podnikateľov na trhu. Súčasťou obchodného mena je i označenie právnej formy spoločnosti ako napríklad: s.r.o. alebo spol. s r.o., a.s., k.s., v.o.s. a pod. Podnikateľ pri zmene obchodného mena musí dbať na zásadu, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete podnikania, pričom na odlíšenie podnikateľov nestačí rozdielne označenie právnej formy.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať

Sídlo


Sídlo je adresa, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného a/alebo živnostenského registra. Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názvu ulice (verejného priestranstva) a orientačného čísla resp. súpisného čísla. Podnikateľ nemusí reálne vykonávať podnikateľskú činnosť na adrese zapísanej do obchodného registra. V prípade záujmu o zriadenie virtuálneho sídla a bližších informácií o virtuálnom sídle prejdite prosím na odkaz Virtuálne sídlo.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať

Predmet podnikania / živnosti


V prípade, že sa podnikateľ rozhodne vykonávať novú podnikateľskú činnosť pravidelne (t.j. nie jednorázovo), potrebuje mať vydané živnostenské oprávnenie, ktoré vydáva Živnostenský register príslušný v okrese sídla podnikateľa. Vydané živnostenské oprávnenia sa povinne zapisujú do obchodného registra. Naša spoločnosť Vám zabezpečí vydanie živností a to voľnú živnosť bezplatne (bez elektronického podpisu uhradíte poplatok 5,00 € za každú jednotlivú živnosť), za remeselné a viazané živnosti sa platí poplatok 7,50 € za každú jednotlivú živnosť (bez elektronického podpisu uhradíte poplatok 15,00 € za každú jednotlivú živnosť). POZOR: Pri remeselných živnostiach je podmienkou ich prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná výučným listom v odbore. Pri viazaných živnostiach je podmienkou ich prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná inak (napr. prax v odbore X rokov.)

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať

Štatutárny orgán (Konateľ/Konatelia/čelenovia Predstavenstva)


Štatutárnym orgánom v spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac konateľov, pričom konateľom v spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Spoločník môže byť zároveň aj konateľom spoločnosti. Konateľ je osoba, ktorá v mene spoločnosti navonok, a vykonáva všetky právne úkony v mene spoločnosti. Konateľov si volia spoločníci na valnom zhromaždení spoločnosti. Konateľa je možné kedykoľvek odvolať. Obdobne to platí i pri štatutárnom orgáne v akciovej spoločnosti, ktorým sú členovia predstavenstva, ktorí riadia činnosť spoločnosti a konajú v jej mene.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať


Zápis organizačnej zložky podniku (Odštepný závod/Prevádzkareň/Iný organizačný útvar podniku)


Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku ako i prevádzkareň. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať

Prokúra


Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné splnomocnenie, okrem oprávnenia disponovania s hnuteľným majetkom (scudzovania a zaťažovanie). Ustanovenie prokuristu sa povinne zapisuje do obchodného registra. Podnikateľ môže ustanoviť i viac prokuristov súčasne, pričom treba určiť či konajú samostatne alebo spoločne. Pri ustanovení prokuristu doporučujeme uzatvoriť dohodu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a prokuristom.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať

Spoločníci


Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať 1 až 50spoločníkov a to fyzických alebo právnických osôb. Spoločník ako soba vlastniaca obchodný podiel v spoločnosti sa môže slobodne rozhodnúť, že celý obchodný podiel alebo jeho časť prevedie na jedného alebo viacerých nových spoločníkov. Táto skutočnosť býva najčastejším dôvodom na zápis zmeny v osobe spoločníka. Pri prevode treba dbať na skutočnosť, že pri prevode obchodného podielu musí hodnota pôvodného i nového obchodného podielu predstavovať aspoň 750,00 €. Pri prevode celého obchodného podielu na jednu osobu alebo všetkých obchodných podielov viacerých spoločníkov na jednu osobu je nutné myslieť na skutočnosť, že fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným spoločníkom inej spoločnosti.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať


Imanie spoločnosti


Zmeny v rozsahu splatenia vkladov do spoločnosti. Zvyšovanie základného imania. Znižovanie základného imania. Prevod z meny SKK na EUR. Minimálne základne imanie v spoločnosti s ručením obmedzeným je 5.000,00 €.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať


Záložné právo na obchodný podiel


V prípade zabezpečenia práva prostredníctvom záložného práva na obchodný podiel je nutné predmetné záložné právo zapísať do obchodného registra.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať


Dozorná rada


V prípade, že si spoločnosť s ručením obmedzeným dobrovoľne kreuje dozornú radu je potrebné aby sa táto skutočnosť zapísala do obchodného registra ako i všetky z meny v osobách dozornej rady počas trvania spoločnosti.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať


Vstup a ukončenie likvidácie


Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácií“. Do obchodného registra sa povinne zapisuje: Dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie, deň vzniku a skončenia funkcie likvidátora a jeho identifikačné údaje.

Máte záujem o túto službu?

Nezáväzne objednať


Cena a trvanie:


  • 89
    Cena za 1 zmenu vrátane súdneho poplatku.


  • 19
    Cena za ďalšiu zmenu v rámci jedného návrhu.


  • 24 hod
    Dokumenty Vám vypracujeme do 24 hodín.