Čo a kedy musíte robiť podľa GDPR

Čo musí robiť Vaša spoločnosť?

 • KOMUNIKÁCIA

  • používať bežný jazyk, povedať, kto ste, keď žiadate o údaje.

  UPOZORNENIA

  • informovať ľudí, ako, prečo a ako dlho spracovávate ich údaje, kto ich dostane (klientov, zákazníkov, návštevníkov internetovej stránky, zamestnancov, poberateľov newsletterov, návštevníkov prevádzky, ak monitorujete priestory kamerami, a iné).

  PRÍSTUP A PRENOSNOSŤ

  • umožniť ľudom prístup k ich údajom a poskytnúť ich inej spoločnosti.

  SÚHLAS

  • získať jednoznačný súhlas so spracúvaním osobných údajov (a vedieť ho na požiadanie úradu preukázať)./li>

  OCHRANA

  • prijať opatrenia na ochranu osobných údajov.

  SPRACÚVANIE ÚDAJOV PRE INÚ OSOBU

  • preveriť, či máte nenapadnuteľnú zmluvu, v ktorej sú uvedené povinnosti každej zmluvnej strany.

  MARKETING

  • dať ľudom právo nesúhlasiť s priamym marketingom, pri ktorom sa využívajú ich údaje.

  ODSTRÁNENIE

  • dať ľudom právo byť zabudnutý, vymazať ich údaje, ako o to požiadajú, ale len vtedy, ak nemáte povinnosť ich archivácie.

  EVIDENCIA

  • viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.

  POVERENIE A MLČANLIVOSŤ

  • určiť striktné pravidlá zamestnancov, ktorí vo Vašej spoločnosti nakladá s údajmi.

  ZODPOVEDNÁ OSOBA

  • posúdiť, či potrebujete kvalifikovaného úradníka na ochranu osobných údajov (nie je to povinné vždy, posudzuje sa to podľa množstva a typu údajov, ktoré spracúvate, či je spracúvanie údajov Vašou hlavnou podnikateľskou činnosťou a či to robíte vo veľkom rozsahu).

  POSÚDENIE VPLYVU

  • určite, či ste povinný posúdiť vplyv ochrany osobných údajov (vyžaduje sa, ak je vysokorizikové spracúvanie údajov: nové technológie, automatické a systematické spracúvanie a vyhodnocovanie osobných informácií, rozsiahle monitorovanie prístupnej oblasti (priemyselná kamera), rozsiahle spracúvanie citlivých údajov).

  NAHLASÉNIE PORUŠENIA

  • narušenie ochrany osobných údajov vo Vašej spoločnosti nahlásiť úradu.

Kedy je potrebné GDPR?

 • ak máte zamestnanca/ov,
 • ak evidujete údaje zákazníkov (na objednávke, na faktúre alebo inak),
 • ak zasielate zákazníkom newsletter, ponuky s novinkami a podobne,
 • ak používate priemyselné kamery (na monitorovanie zamestnancov alebo na ochranu majetku),
 • ak máte zavedené GPS monitorovanie používania služobných vozidiel,
 • ak máte vernostné zákaznícke programy,
 • ak máte e – shop,
 • ak na Vašej internetovej stránke používate cookie,
 • ak spracúvate osobné údaje pre iné subjekty (ste účtovná firma a pod.).