Konkurz spoločnosti

Zdĺhavé a transparetné ukončenie podnikania

U podnikateľkých subjektov pomerne neobľúbený, zdĺhavý a aj finančne náročný proces ukončenia činnosti, ktorý je však v niektorých prípadoch zároveň možné označiť za právne najčistejší spôsob ukončenia podnikania. Zo zákonom stanovených dôvodov totiž konateľovi spoločnosti vyplýva povinnosť návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť podať. Nesplnenie takejto povinnosti so sebou prináša riziko jednak majetkového postihu takéhoto konateľa, ale aj riziko trestnoprávneho stíhania. Uvedenú možnosť využívajú podnikatelia, ktorý nemajú iné možnosti, resp. ktorí sa aj za cenu náročnejšieho a zdĺhavejšieho procesu chcú vyhnúť aj len potenciálnym rizikám, ktoré so sebou v budúcnosti môžu prinášať iné druhy ukončenia činnosti. V prípade, ak sa po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu zistí, že spoločnosť nemá dostatočný majetok, súd konkurzné konanie zastaví – takéto rozhodnutie súdu je následne podkladom pre výmaz spoločnosti z obchodného registra.

 • Kedy využiť túto službu?

  • ak máte platobne neschopnú spoločnosť
  • ak máte predĺženú spoločnosť
 • Trvanie a cena

  • proces trvá v priemere niekoľko mesiacov
  • cena dohodou
  • právne najčistejšie ukončenie činnosti
  • konateľ si vykonaním konkurzu splní zákonnú povinnosť